Tổ Xã Hội

  1. Cô Nguyễn Thị Điệp: Tổ trưởng SANYO DIGITAL CAMERA
  2. Thầy Huỳnh Minh Châu: Tổ phó IMG_7361
  3. Thầy Châu Minh Thuận: Tổ viên    Anh the (1)
  4. Cô Phạm Thị Bích Vân: Tổ viên SANYO DIGITAL CAMERA
  5. Cô Lê Thị Bích Ngân: Tổ viên  ngan (1)
  6. Thầy Nguyễn Văn Khu: Tổ viên IMG_0570
  7. Thầy Nguyễn Văn Trạng: Tổ viên  IMG20170213085845
  8. Cô Lê Thị Cẩm Thúy: Tổ viên SANYO DIGITAL CAMERA
  9. Thầy Mạch Giai Phú: Tổ viên  Phu