Bài giảng điện tử

Bản hướng dẫn sử dụng Presenter 7 của Cục CNTT Bộ Giáo Dục

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Giáo án trình chiếu Tin 6 – Bài 7

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Giáo án trình chiếu Tin 6 – Bài 8

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Giáo án trình chiếu Tin 6 – Bài 9

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Giáo án trình chiếu Tin 6 – Bài 10

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Giáo án trình chiếu Tin 6 – Bài 11

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Giáo án trình chiếu Tin 6 – Bài 12

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Giáo án trình chiếu Tin 6 – Bài 13

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Giáo án trình chiếu Tin 6 – Bài 14

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Giáo án trình chiếu Tin 6

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Trang 1 / 11