THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT VĨNH THUẬN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS VĨNH THUẬN                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh lớp 6 năm học 2022- 2023

 

            Căn cứ Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh Trung học phổ thông, Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT  ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

           Căn cứ công văn số 1058/SGDĐT-KT&QLCLGD ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang về việc thực hiện công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, trung học phổ thông năm học 2022-2023;

            Căn cứ Tờ trình số 40/TTr-THCS ngày 05 tháng 6 năm 2022 của trường THCS Vĩnh Thuận về chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6, năm học 2022-2023 đã được phê duyệt của Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Thuận;

            Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, trường THCS Vĩnh Thuận thông báo việc tuyển sinh lớp 6, năm học 2022-2023 như sau:

  1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.
  2. Chỉ tiêu và quy mô tuyển sinh: Tất cả học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học trong địa bàn và các xã lân cận, dự kiến tuyển sinh khoảng 130 học sinh/4 lớp.
  3. Điều kiện tuyển sinh

– Hoàn thành chương trình Tiểu học;

– Tuổi từ 11 đến 13 tuổi.

  1. Thời gian, địa điểm và hồ sơ tuyển sinh:

  Từ 1/7/2022 đến 24/7/2022, học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại trường Tiểu học (nơi học lớp 5).

          Từ 25/7/2022 đến 28/7/2022, Trường THCS Vĩnh Thuận nhận hồ sơ tuyển sinh

–  Hồ sơ tuyển sinh:

+ Đơn xin dự tuyển (in từ hệ thống tuyển sinh)

+ Học bạ bản chính cấp Tiểu học;

+ Bảo sao giấy khai sinh hợp lệ.

+ 01 tấm ảnh 3×4 (nền trắng)

        Trên đây là Thông báo tuyển sinh lớp 6, năm học 2022-2023 của trường THCS Vĩnh Thuận, kính mong các đơn vị trường Tiểu học trên địa bàn xã Vĩnh Thuận và các xã lân cận thông báo rộng rãi đến học sinh và cha mẹ học sinh để phối hợp thực hiện./.

        Nơi nhận:                                                                                                      KT. HIỆU TRƯỞNG

        – PGD&ĐT Vĩnh Thuận (để biết);                                                                    P. HIỆU TRƯỞNG

        – Các đơn vị trường Tiểu học;

        – Lưu: VT                                                                                                         Tô Thanh Cần