Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
4040/BGD ĐT-GDTrH 16/09/2022 Công văn, V/v hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022
131/KH-BCĐ 06/06/2022 Kế hoạch, (Vv thực hiện công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022
964/QĐ/UBND huyện Vĩnh Thuận 06/06/2022 Quyết định, (V/v công nhận sáng kiên cấp cơ sở năm học 2021-2022)
131/KH-BCĐ 06/06/2022 Kế hoạch, Kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022
112/PGDĐTVT 25/05/2022 Công văn, (Về việc tăng cường công tác phòng, chống Dịch, bệnh tay, chân, miệng)
855/SGDĐT-TCCB 05/04/2022 Công văn, (V/v đăng ký đào tạo trình độ Đại học văn bằng 2 Âm nhạc, Mĩ thuật)
27/KH-PGDĐT 15/02/2022 Tổ chức lựa chọn và sử dụng SGK lớp 7 chương trình giáo dục phổ thông năm 2018
43/2019/QH14 20/07/2021 Luật, Luật Giáo dục này được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV kì họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2019
235/SGDĐT- VP 01/02/2021 Công văn, V/v tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid 19 trong các cơ sở giáo dục
23/TB-UBND 29/01/2021 Thông báo, Về việc dừng tổ chức các hoạt động Mừng Đảng Mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 tại huyện
25/UBND-VP 29/01/2021 Công văn, Về việc tiếp tục tăng cường thự hiện các biện pháp phòng chống Covd 19
01 01/01/2021 Tờ trình, Mẫu tờ trình thành lập Hội đồng trường
Trang 1 / 3123»